Dupa incetarea finantarii, Primaria Municipiului Alba Iulia cu sprijinul Consiliului Local va sustine continuarea activitatilor Centrului de resurse prin acoperirea cheltuielilor de personal, intretinere etc. pe o perioada de cel putin 5 ani de la incheierea finantarii nerambursabile.

Centrul va putea astfel sa acopere nevoile grupurilor vulnerabile cel putin pentru urmatorii 5 ani, ducand la o mai buna gestionare a problemelor cu care se confrunta societatea si la eficientizarea serviciilor oferite de centru.

In acest sens, se vor solicita fonduri publice de la bugetul local, in conformitate cu cadrul legal in vigoare (Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala)


Rezultate cantitate:

 • 600 de respondenti in cadrul studiului;
 • 1 raport de cercetare realizat si publicat in 400 de exemplare si distribuit catre minim 20 de institutii publice si organizatii neguvernamentale nationale si internationale;
 • 1 manual judetean antidiscriminare si de promovare a incluziunii sociale, adaptat la nevoile specifice ale grupurilor tinta din judet publicat in 300 de exemplare;
 • 3 conferinte de presa organizate cu circa 90 de participanti;
 • 1 website de promovare a proiectului si de documentare pentru cetateni;
 • materiale promotionale: 150 afise, 3000 de pliante, 3 roll-up;
 • 1 retea de schimb de bune practica constituita si activa cu minim 70 de membri;
 • 1 centru de resurse functional;
 • minim 500 de persoane beneficiare ale serviciilor centrului;
 • 70 reprezentanti ai autoritatilor si ai societatii civile pregatiti cu informatii si experiente cu privire la nediscriminarea grupurilor vulnerabile in sanatate;
 • 3 sesiuni de pregatire pentru reprezentantii administratiei publice si societatii civile organizate.

Rezultatele asteptate calitative ale proiectului vizeaza:

Dezvoltarea unui parteneriat intersectorial intre Muncipiul Alba Iulia, ADIS si Asociatia Speromax Alba Iulia cu practici de lucru eficiente care sa asigure dezvoltarea de noi initiative si de parteneriate cu autoritati publice locale incheiate in cadrul proiectului.

Dezvoltarea de masuri coerente la nivel local si regional care sa vizeze inegalitatea, discriminarea si marginalizarea, initiate intr-o maniera participativa de catre actorii institutionali locali si societatea civila prin:

Infiintarea unor noi servicii sau a unor componente noi in cadrul unor servicii deja existente, care sa imbunatateasca accesul la servicii sociale, de educatie, de sanatate si ocupationale pentru grupurile vulnerabile in cadrul centrului de resurse infiintat in cadrul proiectului.

Indicatorii de rezultat ai acestui proiect:

 • 1 retea de schimb si transfer de bune practici, parteneriate, coalitii si alte asocieri, in scopul combaterii practicilor discriminatorii si a excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate initiate de catre Municipiului Alba Iulia in colaborare cu ADIS si Asociatia SM Speromax Alba;
 • cel putin 70 de reprezentanti ai autoritatilor locale, ai sectorului privat si ai societatii civile vor dobandi cunostinte noi si specifice, ca rezultat al participarii lor la 3 sesiuni de formare, seminarii, conferinte, activitati de tip retea axate pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de sanse, discriminare, intelegerea interculturala, respect pentru diversitate etc. (din acestia cel putin 50 vor fi reprezentanti ai autoritatilor locale din municipiul Alba Iulia si 20 vor fi reprezentanti ai societatii civile);
 • 1 instrument (manual de pregatire) menit sa asigure internalizarea valorilor si a practicilor anti-discriminatorii si incluzive, bazate pe principiul egalitatii de sanse in lucrul cu/ in folosul grupurilor dezavantajate pentru reprezentantii autoritatilor publice;
 • 1 Centru de resurse infiintat care sa ofere servicii integrate si sa contribuie la dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane si la reducerea marginalizarii grupurilor vulnerabile.

Activitati pregătitoare

In cadrul acestui set de activitati se va stabili echipa de proiect, metodologia de coordonarea și de implementare a activitatilor din cadrul proiectului, pregatirea si derularea achizitiilor, managementul financiar al proiectului.

Activități specifice ale proiectului

 • Realizarea unei cercetări în rândul grupurilor vulnerabile pentru evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra fenomenului discriminării. Această activitate are în vedere realizarea unei cercetări cu un eșantion de 600 de respondenți, care va arăta percepția grupurilor vulneabile cu privire la fenomenul discriminării în acces la serviciile oferite de municipalitate.
 • Campanie de informare cu privire la serviciile proiectului prin materiale promoționale. Această activitate constă în diseminarea de materialele informative realizate în cadrul proiectului. Acestea vor fi trimise la sediile administației publice locale și vor fi distribuite cetățenilor în zonele locuite de membrii grupului țintă. 
 • Elaborarea unui ghid de prevenire a atitudinilor discriminatorii adresat autorităților publice locale de la nivel județean. Această activitate va consta în elaborarea unui instrument de lucru/ghid/manual destinat reprezentanților administrației publice locale. Ghidul va cuprinde aspecte ce țin de etică și deontologia profesiei și funcției publice, prevederi juridice în ceea ce privește fenomenul discriminării, aspecte sociale ale stării de sănătate ale grupurilor vulnerabile: comunitățile de romi și bolnavii cronici de la nivelul municipiului Alba Iulia.
 • Testarea ghidului în scopul reducerii discriminării. Această activitate se referă testarea instrumentului de lucru în rândul autorităților publice locale. Astfel, pe baza de chestionar se intenționează testarea cunoștințelor inițiale ale respondenților(inaintea distribuirii ghidului) si cunoștințele la 2 luni după distribuirea ghidului.
 • Pregătirea a 70 de reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale. Vor fi organizate 3 cursuri de formare in domeniul nediscriminării pentru 70 de reprezentanți ai autorităților publice locale și ai organizațiilor neguvernamentale. Cursurile vor avea 2 componente: una de formare privind fenomenul discriminării grupurilor vulnerabile în acces la serviciile publice şi cea de-a doua componenta de formare privind noţiuni de incluziune socială și reducere a marginalizării grupurilor vulnerabile.
 • Crearea şi dezvoltarea unei reţele care să promoveze reducerea discriminării și a marginalizării. Rețeaua creată în cadrul proiectului va promova activităţi de mobilizare, networking pentru membrii reţelei şi activităţi de informare şi consultanţă pentru beneficiarii şi potenţialii beneficiari de proiecte pentru promovarea nediscriminării în administrația publică locală.

Înființare centru de resurse pentru grupurile vulnerabile

În cadrul acestei activități se va inființa un centru de resurse care va oferi servicii de consiliere psihologică, consiliere medicală, consiliere educațională, consiliere  profesională, consiliere socială

Publicitate si vizibilitatea proiectului

Organizarea a 3 evenimente de promovare a proiectului : conferință de presă de lansare a proiectului și conferința de lansare a raportului de cercetare și conferință de presă de închidere a proiectului.

Diseminarea informației privind serviciile pe care le oferă proiectul prin website-ul proiectului.

Materiale informative cu privire la proiect, ce vor fi folosite în cadrul tuturor activităţilor proiectului.


 • Evaluarea percepţiilor şi atitudinilor asupra fenomenului discriminării, în rândul a 600 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă și persoane afectate de boli cronice) din județul Alba în vederea elaborării de instrumente specifice destinate combaterii/reducerii discriminării și a inegalităților în acces la serviciile publice oferite de municipalitate într-o perioadă de 4 luni
 • Îmbunătăţirea dezvoltării personale şi profesionale a 70 reprezentanți ai administrației publice locale și ai organizațiilor neguvernamentale din Alba Iulia în vederea promovării nediscriminării măsurilor de incluziune socială în administrația publică locală într-o perioadă de 3 luni
 • Dezvoltarea de servicii specializate și de reţele de schimb și transfer de bună practică în vederea reducerii discriminării și marginalizării grupurilor vunerabile în cadrul unui centru de resurse destinat acestora, într-o perioadă de 12 luni.

Partenerii proiectului își propun ca printr-o abordare integrată a serviciilor oferite populației vulnerabile să reducă marginalizarea socială și să crească cunoștințele, înțelegerea, acceptarea și respectul pentru minorități a reprezentanților administrației publice locale.

Vom realiza un studiu, un manual destinat reprezentantului administrației publice locale în ceea ce privește reducerea discriminării, sesiuni de instruire adaptate și adecvate reprezentaților administrației publice locale și societății civile.

Persoanele din grupul țintă vor beneficia de servicii specializate în cadrul unui centru de resurse.

De asemenea, vom organiza o rețea de transfer de informații și bune practici între reprezentanții administrației publice locale.

Pe termen scurt și mediu, proiectul propune creșterea cunoștințelor, a înțelegerii, acceptării și a respectului pentru minorități a reprezentanților administrației publice locale, în vederea unei mai bune corelări cu nevoile și cerințele grupurilor țintă vulnerabile din cadrul proiectului.

Pe termen lung, efectele proiectului vor implica îmbunătățirea procesului de formare profesională a reprezentanților administrației publice locale prin educația pentru nediscriminare.

Proiectul va genera efecte pozitive prin îmbunătățirea serviciilor și a programelor existente destinate grupurilor vulnerabile.


Proiectul a pornit de la nevoia persoanelor de etnie roma si a pacientilor cronici de acces la servicii sociale.

In Alba Iulia comunitatea cea mai reprezentativa de romi este in zona numita „Lumea Noua”, un cartier aglomerat, sordid, de tip ghetou, o suburbie improvizata formata din cocioabe, adesea construite fara permisiune pe proprietate privata, ori pe proprietatea municipala, la periferia orasului. Legile saraciei conduc aceasta suburbie.

O alta zona locuita preponderent de romi este zona Turturica.

Potrivit unui studiu realizat de catre Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia, principalele surse de venit ale gospodariilor sunt veniturile din munca informala cu ziua sau ocazionala, venitul minim garantat, alocatiile pentru copii, pensiile de handicap sau boala, ajutorul de somaj. Prin urmare, veniturile acestor locuitori sunt semnificativ mai mici decat ale celorlalti rezidenti ai cartierului.

De aceea, se impun masuri complementare si adecvate nevoilor de resurse ale grupurilor tinta din randul comunitatilor de romi prezentate in propunerea de proiect in vederea cresterii incluziunii sociale si a reducerii discriminarii persoanelor locuitoare in cele 2 cartiere cu numar preponderent de cetateni de etnie roma.

De asemenea, in judetul Alba exista un numar semnificativ de pacienti cu afectiuni cronice care au nevoie de servicii sociale


Coferinta de presa pentru lansarea proiectului

Primaria Municipiului Alba Iulia, in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala, ADIS, si Asociatia SM Speromax Alba, a organizat in data de 12 august 2015 conferinta de lansare a proiectului ”Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile”.

Coferinta de presaProiectul este finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in cadrul Apelului COERENT si are o durata de implementare de 11 luni. Valoarea finantarii este de 206.877,26 Euro.

In cadrul conferintei de lansare au fost prezentate obiectivele proiectului, activitatile propuse spre derulare, precum si rezultatele asteptate, care vor contribui la dezvoltarea masurilor de combatere a discriminarii si de reducere a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile de la nivelul municipiului Alba Iulia.

Proiectul se adreseaza reprezentantilor autoritatilor publice locale si sectorului neguvernamental, precum si grupurilor vulnerabile reprezentate de persoanele de etnie roma si bolnavii cronici.

De asemenea, proiectul propune elaborarea unor instrumente specifice destinate combaterii sau a reducerii discriminarii si a inegalitatii in acces la serviciile publice oferite de municipalitate – un studiu, un manual al reprezentantului administratiei publice in ceea ce priveste reducerea discriminarii, sesiuni de instruire adaptate si adecvate reprezentantilor administratiei publice locale, servicii specializate in cadrul unui centru de resurse si o retea de transfer de bune practici intre reprezentantii administratiei publice locale.

In cadrul evenimentului, domnul Nicolaie Moldovan, Administratorul Public al municipiului Alba Iulia a subliniat importanta centrului de resurse propus spre infiintare in cadrul proiectului in contextul oportunitatilor de accesare a fondurilor europene adresate actiunilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (CLLD) alocate prin Programul Operational Regional si Programul Operational Capital Uman: „Principala asteptare a Primariei este infiintarea centrului de resurse pe care il va gazdui intr-una din vechile centrale de termoficare ale orasului.

Acesta poate fi valorificat in contextul noilor programe de finantare din anvelopa financiara 2014-2020. (…) In aceasta toamna se va depune o scrisoare de intentie pentru realizarea unei strategii de dezvoltare adresata comunitatilor defavorizate din Alba Iulia, o strategie care ar urma sa fie elaborata de un Grup de Actiune Locala (GAL). Daca va fi admisa, ulterior se va depune documentatia pentru a primi bani din partea Ministerului Fondurilor Europene in vederea realizarii strategiei. Intregul proces se va intinde pe cursul a cel putin un an de zile. Dupa finalizarea strategiei vor putea fi depuse proiectele statuate in cuprinsul acesteia. Vor putea fi proiecte de natura investitiilor in infrastructura de locuire – locuinte sociale, proiecte de finantare a unor structuri de economie sociala, proiecte de infrastructura medicala, educationala sau culturala, centre comunitare care se adreseaza grupurilor vulnerabile etc. Valoarea totala a proiectelor din strategie finantabila cu fonduri nerambursabile din cele doua programe mentionate, se va cifra la aproximativ 10 milioane euro”.

La conferinta au participat peste 50 de persoane, reprezentanti ai autoritatilor locale, ai societatii civile active in domeniul socio-medical, precum si reprezentanti mass-media.

Mai multe informatii despre proiect pot fi solicitate la adresa de e-mail a proiectului: intervin.frds@yahoo.com, persoana de contact Dora MARGARIT, Expert PR.


Primaria Municipiului Alba Iulia, in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala, ADIS, si Asociatia SM Speromax Alba, a organizat in data de 12 august 2015 conferinta de lansare a proiectului ”Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile”. Proiectul este finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in cadrul Apelului COERENT si are o durata de implementare de 11 luni. Valoarea finantarii este de 206.877,26 Euro.

In cadrul conferintei de lansare au fost prezentate obiectivele proiectului, activitatile propuse spre derulare, precum si rezultatele asteptate, care vor contribui la dezvoltarea masurilor de combatere a discriminarii si de reducere a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile de la nivelul municipiului Alba Iulia.

Proiectul se adreseaza reprezentantilor autoritatilor publice locale si sectorului neguvernamental, precum si grupurilor vulnerabile reprezentate de persoanele de etnie roma si bolnavii cronici.

Coferinta de presaDe asemenea, proiectul propune elaborarea unor instrumente specifice destinate combaterii sau a reducerii discriminarii si a inegalitatii in acces la serviciile publice oferite de municipalitate – un studiu, un manual al reprezentantului administratiei publice in ceea ce priveste reducerea discriminarii, sesiuni de instruire adaptate si adecvate reprezentantilor administratiei publice locale, servicii specializate in cadrul unui centru de resurse si o retea de transfer de bune practici intre reprezentantii administratiei publice locale.

In cadrul evenimentului, domnul Nicolaie Moldovan, Administratorul Public al municipiului Alba Iulia a subliniat importanta centrului de resurse propus spre infiintare in cadrul proiectului in contextul oportunitatilor de accesare a fondurilor europene adresate actiunilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (CLLD) alocate prin Programul Operational Regional si Programul Operational Capital Uman: „Principala asteptare a Primariei este infiintarea centrului de resurse pe care il va gazdui intr-una din vechile centrale de termoficare ale orasului. Acesta poate fi valorificat in contextul noilor programe de finantare din anvelopa financiara 2014-2020. (…) In aceasta toamna se va depune o scrisoare de intentie pentru realizarea unei strategii de dezvoltare adresata comunitatilor defavorizate din Alba Iulia, o strategie care ar urma sa fie elaborata de un Grup de Actiune Locala (GAL). Daca va fi admisa, ulterior se va depune documentatia pentru a primi bani din partea Ministerului Fondurilor Europene in vederea realizarii strategiei. Intregul proces se va intinde pe cursul a cel putin un an de zile. Dupa finalizarea strategiei vor putea fi depuse proiectele statuate in cuprinsul acesteia. Vor putea fi proiecte de natura investitiilor in infrastructura de locuire – locuinte sociale, proiecte de finantare a unor structuri de economie sociala, proiecte de infrastructura medicala, educationala sau culturala, centre comunitare care se adreseaza grupurilor vulnerabile etc. Valoarea totala a proiectelor din strategie finantabila cu fonduri nerambursabile din cele doua programe mentionate, se va cifra la aproximativ 10 milioane euro”.

La conferinta au participat peste 50 de persoane, reprezentanti ai autoritatilor locale, ai societatii civile active in domeniul socio-medical, precum si reprezentanti mass-media.

Mai multe informatii despre proiect pot fi solicitate la adresa de e-mail a proiectului: intervin.frds@yahoo.com, persoana de contact Dora MARGARIT, Expert PR.


La Alba, primaria Alba Iulia,  a fost lansat proiectul ”Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile”

Primaria Municipiului Alba Iulia, in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala – ADIS si Asociatia SM Speromax Alba, a organizat la sfarsitul saptamanii trecute, conferinta de lansare a proiectului ”Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile”.

Proiectul este finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in cadrul Apelului COERENT.

Sursa www.ziare100.ro

Reducerea discriminarii

A fost lansat proiectul “Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile”, derulat de Primaria Municipiului Alba Iulia, in parteneriat cu ADIS

Primaria Municipiului Alba Iulia, in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala si Asociatia SM Speromax Alba, a organizat in data de 12 august 2015 conferinta de lansare a proiectului “Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile”.

Proiectul este finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in cadrul Apelului COERENT

Sursa www.ziare.com


Reducerea discriminarii si a marginalizarii grupurilor vulnerabile – persoane de etnie roma si persoane cu boli cronice – este principalul obiectiv al unui proiect ce beneficiaza de o finantare de 207.000 euro, implementat de Primaria municipiului Alba Iulia, in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala (ADIS) si Asociatia SM Speromax Alba.

Proiectul “Abordare integrata la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminarii si a marginalizarii Primaria Alba Iuliagrupurilor vulnerabile” isi propune evaluarea perceptiilor si a atitudinilor asupra fenomenului discriminarii in randul a 600 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane de etnie roma, respectiv persoane afectate de boli cronice) din Alba, in vederea elaborarii de instrumente specifice destinate combaterii sau a reducerii discriminarii si a inegalitatii in acces la serviciile publice oferite de municipalitate.

Va fi asigurata imbunatatirea dezvoltarii personale si profesionale a unui numar de 70 de reprezentanti ai administratiei publice locale si ai organizatiilor neguvernamentale din Alba Iulia in vederea promovarii nediscriminarii, a masurilor de incluziune sociala in administratia publica locala, precum si dezvoltarii de servicii specializate, a declarat, miercuri, coordonatorul proiectului, Maria Elena Seeman.

In cadrul proiectului vor fi dezvoltate o serie de instrumente viabile – un studiu, un manual al reprezentantului administratiei publice in ceea ce priveste reducerea discriminarii, sesiuni de instruire adaptate si adecvate reprezentantilor administratiei publice locale, servicii specializate in cadrul unui centru de resurse, o retea de transfer de bune practici intre reprezentantii administratiei publice locale – care vor permite generarea de efecte pozitive in randul grupurilor tinta ale proiectului, dar si asupra locuitorilor municipiului Alba Iulia ca efect indirect.

Proiectul este finantat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI si are o durata de implementare de 11 luni. Dupa incetarea finantarii, Primaria municipiului Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Local, va sustine continuarea activitatilor Centrului de resurse prin acoperirea cheltuielilor de personal, de intretinere etc, pe o perioada de cel putin cinci ani de la incheierea finantarii. In acest sens se vor solicita fonduri publice de la bugetul local.

Sursa www.administratie.ro